Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Lista över alla försöksplaner 2003. Klicka på "All info" så får du veta allt om försöken.
  Plan-
nummer
Antal
försök
Plannamn Övrig information om planen
All info L15-1010 2003
4
Olika doser, preparat och behandlingstidpunkter med fungicider i höstvete Sponsorförsök. Bästa strategi för bekämpning av svampsjukdomar i höstvete.
All info L15-1011 2003
5
Preparat, dos och tidpunkt för behandling med "nya" produkter mot svampsjukdomar i höstvete. Prövning av ej registrerade produkter för behandling av svampsjukdomar i höstvete i jämförelse med redan kända.
All info L15-1012 2003
3
Bästa strategi för behandling av vetets bladfläcksjuka. Sponsorförsök. Att specifikt studera fungiciders effekt mot vetets bladfläckssjuka. Försöken läggs i fält med konstaterade angrepp.
All info L15-1212 2003
5
Kvävegödsling och fungicidbehandling i höstvetesorter Syftet är att finna ev. samband mellan kvävegiva och behov av fungicidbehandling för några vanligen odlade höstvetesorter i Skåne
All info L15-4010 2003
5
Fungicidbehandling i vårkorn. Sponsorförsök. Att pröva olika strategier för fungicidbehandling i vårkorn.
All info L15-8420 2003
5
Fungicidbehandling i höstraps Sponsorförsök. Att prova olika produkter/produkt- kombinationer och behandlingstidpunkter för bekämpning av svampsjukdomar i höstraps
All info L2-4040 2003
1
Reducerad jordbearbetning Att undersöka långtidseffekterna av reducerad jordbearbetning på styv resp. lättare jord. Försökserien startades 1995.
All info L3-0000
1
Halm-Kväve Fastliggande försök på Borgeby för stadium av kvävets effekt vid halmnedbrytning.
All info L3-0014
1
Avloppsslam-effekt på gröda och jord
All info L3-2254
5
Kvävestege till maltkorn Att bestämma optimal kvävegiva till maltkorn med stråsäd eller sockerbetor som förfrukt vid olika kvävestrategier.
All info L3-2259
4
Etablering av fånggröda i höstvete Att finna arter och sorter lämpliga för insådd av fånggröda på våren eller försommaren i höstvete.
All info L3-2262 2003
5
Kvävestrategi och svavel i höstvete. Att bestämma optimal kvävegiva i sorterna Kris och Tarso med stråsäd so förfrukt vid olika kvävegödslingsstrategier.
All info L3-6000 2003
1
Mangangödsling i höstkorn Studera om tidig vårgödsling med mangan och kväve påverkar övervintringen positivt, samt om olika manganprodukter i så fall har olika verkan.
All info L3-8008 2003
1
Fastliggande försök med fosfor och kalium. Att studera den långsiktiga effekten av olika kombinationer av fosfor- och kaliumgivor. Försöket lades ut 1943.
All info L4-1000
4
Avbrottsgröda i ensidig höstveteodling Studera inverkan av olika avbrottsgrödor i ensidig höstveteodling ( veteodling ) samt jämföra skillnader med fortsatt höstveteodling.
All info L5-2424 2003
4
Ogräsbekämpning; åkerven och örtogräs i höstvete Att undersöka olika produkters effekt på örtogräs och framförallt åkerven.
All info L5-2450 2003
3
Ogräsbekämpning; renkavle och örtogräs i höstvete. Sponsorförsök. Här ges företagen möjlighet att testa sina marknadsprodukter och nya produkter och jämföra dessa med konkurrenternas alternativ. Skåneförsöken, VCS, Länsstyrelsen m fl väljer ofta intressanta lågdosalternativ.
All info L5-2500 2003
2
Flerårigt försök med "Stubbearbetning alt. Roundup Bio för bekämpning av kvickrot". Syftet är att undersöka hur kvickrotsförekomsten långsiktigt påverkas vid mekanisk alt. kemisk bekämpning. Startår 1999.
All info L5-3021 2003
5
Ogräsbekämpning; örtogräs i höstvete Sponsorförsök. Här ges företagen möjlighet att testa sina marknadsprodukter och nya produkter och jämföra dessa med konkurrenternas alternativ. Skåneförsöken, VCS, Länsstyrelsen m fl väljer ofta intressanta lågdosalternativ.
All info L5-4000 2003
5
Bekämpning av örtogräs i vårkorn Sponsorförsök. Att jämföra olika produkters effekt mot örtogräs i vårkorn.
All info L5-8000
4
Ogräsbekämpning i höstraps Sponsorförsök. Syftet är att prova olika produkters ogräseffekt i höstraps. Nimbus SC och Butisan Top förväntas bli registrerade inför nästa säsong. Observera de olika behandlingstidpunkterna för produkterna.
All info L6-4425 2003
1
Vallfröblandning i intensiva slåttersystem. Att jämföra skördepotentialen vid olika vallfröblandningar till slåttervall.
All info L6-4426 2003
2
Vallfröblandnigar i intensiva slåttersystem. Marknadsblandningar. Att jämföra vallfröblandningar som finns ute på marknaden.
All info L7-1015 2003
5
Höstvete. Sort * svampbehandling Syftet är att prova nya sorter. Halva försöket (2 av 4 block) svampbehandlas, då får vi fram både sorternas känslighet för svampangrepp och sorternas avkastningspotential.
All info L7-1025 2003
3
Höstvete. Sort * svampbehandling Syftet är att prova sorter. I planen ingår flera sorter som odlas i andra EU-länder. Halva försöket svampbehandlas; dels för att få fram sorternas känslighet för svampangrepp, dels sorternas möjliga avkastningspotential.
All info L7-105 2003
6
Höstvete. Sort * svampbehandling Syftet är att prova nya sorter och jämföra med redan etablerade sorter i Skåne. Halva försöket (2 av 4 block) svampbehandlas dels för att prova sorternas känslighet för svampangrepp, dels för att jämföra sorternas avkastningspotential.
All info L7-201 2003
3
Höstråg. Sort * svampbehandling Syftet är att prova nya sorter och jämföra med redan etablerade sorter. Halva försöket svampbehandlas (2 av 4 block) dels för att prova sorternas känslighet för svampangrepp, dels för att prova sorternas avkstningspotential.
All info L7-212 2003
4
Rågvete. Sort * svampbehandling Syftet är att prova nya sorter och jämföra med redan etablerade sorter. Halva försöket (2 av 4 block) svampbehandlas, dels för att prova sorternas känslighet för svampangrepp, dels för att prova sorternas avkastnigspotential.
All info L7-215 2003
3
Höstkorn. Sort * svampbehandling Syftet är att prova nya sorter. Halva försöket (2 av 4 block) svampbehandlas, dels för att prova sorternas känslighet för svampangrepp, dels för att få fram sorternas avkastningspotential.
All info L7-301 2003
4
Sortförsök i vårvete Att jämföra nya vårvetesorter med redan etablerade. Halva försöket svampbehandlas, för att få fram både sorternas mottaglighet för svampangrepp samt deras avkastningspotential.
All info L7-401 2003
7
Sortförsök i vårkorn. Att jämföra nya med redan etablerade vårkornsorter. Halva försöket svampbehandlas för att få fram både sorternas mottaglighet för svampangrepp och deras avkastningspotential.
All info L7-4011 2003
3
Sortförsök i vårkorn I försöken ingår ett stort antal sorter som odlas i övriga Europa och som ev. kommer att marknadsföras längre fram. Svampbehandling utförs i halva försöket.
All info L7-4021 2003
3
Olika sorter som används till foder. Korn och havre. Att prova lämpliga sorter i korn och havre till foder. Försöken läggs ut i s k mellanbygd. Halva försöksytan svampbehandlas.
All info L7-426 2003
2
Kornsorter och kvävegödsling Att undersöka om kvävegivan skall varieras beroende på vilken sorts vårkorn som odlas.
All info L7-501 2003
4
Sortförsök i havre. Att jämföra nya med redan etablerade havresorter. Halva försöket svampbehandlas för att få fram både sorternas mottaglighet för svampangrepp och deras avkastningspotential.
All info L7-610 2003
5
Sortförsök i ärter. Att jämföra nya med redan etablerade sorter i ärter.
All info L7-613 2003
3
Sortförsök i åkerbönor Prova nya åkerbönssorter i jämförelse med mätarsorten Aurora.
All info L7-818 2003
2
Beståndsetablering av höstraps i ekologisk odling. Att jämföra odlingssäkerheten vid olika radavstånd i höstraps vid sådd i ekologisk odling.
All info OS3-185
4
N-gödsling till höstraps. (OS-försök)
All info OS7-180 2003
4
Höstraps.Hybridsorter-såteknik. (OS-försök)
All info OS7-21 2003
6
Höstraps. Sortförsök. (OS-försök)
All info OS7-212 2003
2
Höstraps, utsädesmängd. (OS-försök)
All info OS7-213
1
Sortblandning, Höstraps. (OS-försök)
 
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan