Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Lista över alla försöksplaner 2010. Klicka på "All info" så får du veta allt om försöken.
  Plan-
nummer
Antal
försök
Plannamn Övrig information om planen
All info BAS15-1600.2010
5
Gulrostvakt
All info D3-0151.2010
2
Förfrukts- och platsanpassad kvävetillförsel.
All info HST-0903
1
Borgödsling rödklöverfrö
All info HST-1003.2010
1
Samodling majs och åkerböna
All info HST-1004.2010
1
Matpotatis efter sanerande grödor
All info L/SFO-1058.2010
2
Stråförkortning i ängssvingelfrövall.
All info L13-6060.2010
1
Bekämpning av insekter och svamp i åkerböna
All info L15-1011.2010
3
Effektförändring hos fungicider i höstvete i Skåne.
All info L15-1050.2010
4
Strategier mot Septoria tritici.
All info L15-1070.2010
3
Strategi mot fräst rost i höstvete i Sydsverige.
All info L15-1071.2010
1
Bekämpning av mjöldagg i höstvete. Syftet med försöksplanen är att finna tekniska och ekonomiskt lönsamma behandlingar mot mjöldagg i höstvete.
All info L15-2011.2010
1
Strategiförsök i rågvete mot gulrost.
All info L15-2015A
2
Strategiförsök i höstråg
All info L15-4010B.2010
2
Strategi mot kornrost och kornets bladfläcksjuka i vårkorn.
All info L15-4030.2010
3
Maltkorn. Sortspecifika odlingsstrategier.
All info L15-4040.2010
2
Effektförändring hos fungicider i korn.
All info L15-4510.2010
3
Svampbekämpning i höstkorn.
All info L15-6050
1
Strategi för svampbekämpning i åkerböna
All info L15-8440.2010
3
Preparatjämf. strategi för bek. av svampsjukdomar i höstraps. Syftet med försöksplanen är att jämföra olika preparats effekt och skördeökning vid bekämpning av bomullsmögel (Sclerotinia) svartfläcksjuka (Alternaria). Att undersöka möjlighet till dosanpassning.
All info L2-4048-3.2010
3
Reducerad jordbearbetning.
All info L3-0010.2010
1
Växtföljd och skörderester. Försöket skall belysa vallens och skörderestbehandlingens inverkan på markens mulltillstånd,struktur och bördighet.
All info L3-0014.2010
2
Avloppsslam-effekt på gröda och jord.
All info L3-2281.2010
1
Kväve och bevattning i maltkorn
All info L4-4800.2010
2
Sanerade grödor i EKO-odling
All info L5-2424.2010
3
Bekämpning av åkerven och örtogräs i höstvete, höst och vår.
All info L5-2450.2010
3
Bekämpning av renkavle och örtogräs i höstvete, höst och vår.
All info L5-3021.2010
4
Bekämpning av örtogräs i höstvete, höst och vår.
All info L5-402.2010
1
Ogräsbekämpning. Speciellt bekämpning mot näva i vårsäd.
All info L5-403.2010
1
Ogräsbekämpning. Speciellt mot trampört & åkerbinda i vårsäd.
All info L5-6081
1
Kemisk bekämpning av skräppa i etablerad vall
All info L5-840.2010
2
Ogräsbekämpning i fodermajs
All info L5-9000.2010
2
Ogräsförsök i majs
All info L6-701.2010
2
Kärnmajs sortförsök
All info L6-703.2010
2
Ensilagemajs Sortförsök Sortprovning
All info L6-720.2010
1
Sortprovning majs
All info L7-101.2010
6
Sortförsök i höstvete. Sort*Behandling.
All info L7-1015.2010
4
Sortförsök i höstvete. Sort*Behandling.
All info L7-201.2010
3
Sortförsök i höstråg. Sort*Behandling.
All info L7-212.2010
3
Sortförsök i rågvete. Sort*Behandling.
All info L7-215.2010
3
Sortförsök i höstkorn. Sort*Behandling.
All info L7-301.2010
4
Sortförsök i vårvete. Sort*Behandling
All info L7-401.2010
7
Sortförsök i vårkorn. Sort*Behandling.
All info L7-4011.2010
2
Sortförsök i vårkorn. Sort*Behandling.
All info L7-501.2010
3
Sortförsök i havre. Sort*Behandling.
All info L7-550.2010
3
Havre. Sort*Utsädesmängd*Såtid
All info L7-610.2010
3
Sortförsök i ärter.
All info L7-613.2010
1
Sortförsök i åkerbönor.
All info L7-618
3
Försöksserie : Åkerböna Såteknik,Utsädesmängd
All info L7-629
2
Sortprovning sojabönor
All info L7-710.2010
1
Färskpotatis Sort N skördetid
All info L7-7115.2010
1
Sortprovning matpotatis
All info LS3-9011.2010
4
Ettårigt systemförsök med höstvete.
All info M3-2278D.2010
4
Kväve till höstvete vid olika markförutsättningar
All info M3-2285.2010
3
Kvävebehov hos olika maltkornsorter.
All info M3-2287.2010
3
Kvävebehov i höstkorn.
All info OS3-188.2010
8
N-gödsling till höstraps Ettårigt försök med N-gödsling till höstraps.
All info OS7-190.2010
2
Sort-såtid höstraps
All info OS7-23.2010
6
Höstraps. Sortförsök-Linjesorter.
All info OS7-24.2010
4
Höstraps. Sortförsök-Hybridsorter.
All info OS7-24.2011
0
Höstraps. Sortförsök-Hybridsorter.
All info R5-1840.2010
2
Direkt ogräsbekämpning i ekologiskt odlad majs
All info R5-1841.2010
2
Näringsförsöjn betyd för ogräskontr i ekologiskt odlad majs
All info SFO-1030.2010
1
Kväve-Stråförkortning i rörsvingelfrövall. Att få bestämma optimal kvävegiva med och utan tillväxtreglering i rörsvingelfrövall.
All info SFO-1073
1
Rorsvingelfrovall. Skordemetod. Studera effekter av str'ngl'ggning respektive direktsk;rd i r;rsvingelfr;vall.
All info SFO-1160.2010
1
Rödklöverfrövall, putsning Att studera hur putsning påverkar olika sorter av rödklöver.
All info SFO-1170.2010
1
Gräsfrö, eko. Olika arter. Etablering Att studera etablering av ekologiskt gräsfrö i vårstråsäd och höstraps.
All info SFO-2201
2
Kvävegödsling och tillväxtreglering i Rödsvingel.
All info SFO-2301
2
Kvävegödsling och tillväxtreglering i Ängsgröe
All info SFO5-1150
2
Ogräsbekämpning i rödklöverfrövall. Att studera alternativ till Basagran i rödklöverfrövall.
All info SFO5-1180
1
Bekämpning av losta i ängsgröe. Att utveckla bekämpningsstrategier mot gräsogräs i ängsgröe.
All info SFO5-1190
1
Bekämpning av vitgröe i ängsgröe. Att utveckla bekämpningsstrategier mot gräsogräs i ängsgröe.
All info TAC/HS09-02.2010
2
Organiska gödselmedel till ABSOLUT vete.
 
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan