Skåneförsök  
Jordbrukardagarna  

2017 | 16 | 15 | 14 | 13 | 1211 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02
2020 | 19 | 18 | 17 | 16 | 13 | 12 | 11 | 10

Skåneförsökens verksamhet 2012
Rapport Länkarna nedan ger dig all information om försöksplanen på hemsidan inklusive rapporten
Jordbearbetning

Försök med reducerad jordbearbetning

Växtnäring

Organiska gödselmedel till höstvete

Kväve till höstvete vid olika markförutsättningar
Svinflytgödsel på tjäle till höstvete (skörd 2011)
<< Mangantillförsel i höstkornökar övervintring och skörd på jordar med manganbrist (endast rapport)
Kvävebehov i höstkorn
Kaliumgödsling till ensilagemajs
Ogräs

<< Sammanfattning – ogräsförsök i spannmål och majs

Åkerven och örtogräs i höstvete, höst och vår
Losta och örtogräs i höstvete
Vitgröe och örtogräs i höstvete, höst och vår
Ogräs i höstvete, höst och vår
Örtogräs i höstvete, spec. vallmo höst och vår
Örtogräsbekämpning i vårkorn, 3 försök med inriktning mot allmän ogräsflora, dån och näva.
Endast försöket mot näva (L5-402)
finns på hemsidan men samtliga i rapporten
Ogräsbekämpning i ensilagemajs
Örtogräs i höstraps
Kemisk bekämpning av skräppa i vall
Serierna L5-6080 | L5-6081: 2009, 2011, 2012
Vall och grovfoder

Intensivt skördade vallar: Kattarp | Önnestad

Sortförsök i...
Höstvete
Höstråg
Rågvete
Höstkorn
Vårvete
Vårkorn
Havre
Ärter
Åkerböna
Ekologisk odling: höstvete | höstråg | rågvete | vårvete | vårkorn | havre | ärter | åkerböna | lupin
Höstraps Linjesorter | Hybridsorter
Majs
Våroljeväxter
Odlingsteknik
Odlingssystem i höstvete
Såtid höstvete och vårsäd
Utsädesmängd och radavstånd i åkerböna
Växtskydd
<< Sammanfattning fungicidförsök i stråsäd och åkerbönor 2012
Effektjämförelser för svartpricksjuka i höstvete
Gulrostbekämpning i höstvete – höstbehandling
Behandlingsstrategier i höstvete, främst mot svartpricksjuka
Strategi mot rost i höstvete i Sydsverige
Svampbekämpning i höstkorn
Svampbekämpning i vårkorn
Effektjämförelser hos fungicider i vårkorn
Strategi för svampbekämpning i åkerböna
Bekämpning av havrebladlöss i vårkorn och havre

Betning i stråsäd
* Betning mot flygsot och kornets bladfläcksjuka i vårkorn
* Betning mot Bipolaris i vårkorn

Potatisbladmögel
Bekämpningsstrategier mot svampangrepp i höstraps
Gråmögel i höstraps
Bekämpning av Phoma (torröta) i höstoljeväxter
<< Bekämpning av rapsbaggar i vårraps (end. rapport)


Omslag Skåneförsöken 2012

Beställning av skriften: kontakta
HS-Malmöhus eller HS-Kristianstad

Övrigt från skriften
Innehåll
Statistiska begrepp
Förord
Tack!
Ämneskommittéer
Jordbruksförsöksverksamheten i Skåne/Skånes jordbruksområden - karta
Försöksringarna, ledning, kontakt
Väder
Priser och kostnader
Hela boken
  222 sidor Skåneförsök 2012
   
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan